Lu caminu di Santu Pàulu di Monti [di Quirina Ruiu]

san-paolo

Da sempri, l’omu s’è sintutu imputenti di fronti a li folzi di la nattura, a li malatìi, a li disvinturi e a dugna scéra di malasolti. È nata cussì in iddhu la nicissitài d’ avvucassi a un ènsari Suberanu , un Deu chi ‘ussia statu in gradu d’agghjutallu, di prutegghjllu e di difindillu da li mali, uffrendili prighjeri, sacrifizi e tii; l’ha dedicatu ghjésgi, ha pisàtu altari a gloria soia  pa li grazi ricìuti. Deu è l’ènsari Supremu, a volti sintutu troppu allonga, palchissu, suventi, l’omu s’è silvutu, come  mandatagghj, di  passoni aduràti come santi pà aè silvutu Deu in vita e  gadagnatu  mèriti  tali da   pudèssi impegnà a sò faόri e d’iddhi n’ha fattu  li sò avvuccati difinsόri.

In Gaddhùra era ed è ancόra ogghi viniratu abbheddu Santu Paùlu Eremita, un santu egizianu  chi, sigundu la cridènzia di lu pòpulu, era inutu da l’Orienti pa fa l’arimittu in una tarra  arèsta tra palcussi e trempi. Illu 1348 a sò onori si pisèsi subbra una rocca di granittu la primma pianta di un santuàriu  undi la ghjenti bisugnόsa d’agghjutu accurrìa famita di grazi. Essendi  un locu assai asprìu, lu sacrifiziu pa arriavi era dòppiu. Da tutti li paesi di Gaddhùra e da alti di lu Logudoru, la dì 15 d’aùstu una marea di ghjenti si l’avvìà  a Santu Paùlu Beddhu ( cussì lu chjamaìani)  in pilligrinagghju, piena di fiduccia e di fidi illu sò agghjutu.

A lu tempu di li stazzi ci si punìa in viagghju  la notti a pédi, sculzi e scapiddhati in signu di pinitènzia e  multivicazioni a volti pultendi un pésu subbra lu capu. Lu caminu era malu e dirrutu,  pienu di pétri  puntuti. Cà no pudìa affruntà lu viagghju a pédi , andagghja in carrulu a bόi e si pultagghja li pruisti pa accampassi alumancu una chitata. Lu Santuariu no era solu un locu di prighjera ma puru un puntu d’abbόiu pa  tinè ‘ia l’ amicizia e l’affettu tra parenti chi abitagghjani allonga e chi si idìani solu una ‘olta l’annu.

 Dugna familia pà l’occasioni appuntrà dulci e liccarissi e tutti  insembi a l’umbra d’ uddhastri e sùari si spaltìani lu riccattu tra conti e risati. Era una festa manna illu cόri di lu statiàli, candu li pastori s’  allinani da li trabaddhi di campagna. Primma di lacà lu Santuariu, dapoi di la missa, la ghjenti si punìa in fila pa basgjà la statua di lu Santu carignendila cu  un miccalόri ricamatu da pultàssi a casa e custudì come punga pa li mali. Illu piazzali di la ghjescia  e illu tigghjatu s’assintagghjani  li vindiόli di màgghini di lu Santu, di  colbulitti, canistréddhi, ogghjetti di ramu e no pudìani mancà li turrunài  pa indulcì lu tuttu. V’era puru calche sunadόri di sunettu pa alligrà la ciurràta e trumi di dimmandoni  limosinendi caritài.

V’era ghienti di dugna scera, sani, malati  e stròppi spiranzόsi  in un miraculu di lu Santu.Suventi  s’andagghja a Santu Paulu no solu pa dummandà grazi, ma pa cunfilmà un ghjuramentu  di modu chi no si ussìa ghjuràtu lu falsu. Ca sarìa pudutu esse cussì scillaratu da falsà la ‘iritai addananzi  a un tali tribbunali?  Ca malasolti li sarìa falàta  mintendi a Santu Paulu? Candu si vulìa dimustrà la sò nuzzènzia  rigualdu a chistioni suventi d’onori s’ andà a ghjurà addananzi a Santu Paulu. La ghjenti aìa diuzioni e insembi timòri di lu casticu diinu. Illu telzu millenniu, a li carruli a boi, si sò sustituiti li vitturi e li pulmann, ma lu sintimentu chi animigghja li passoni è lu mattessi di chissu chi animà li nostri magghjόri.

Ancόra ogghj, lu caminu di Santu Paulu di Monti è un andarevveni di ghjenti  e suventi di ciòani chi sighendi l’usanzìa  si l’avviani a pédi, la notti traissendi un caminu più bon’a fà e pultendi illu cόri la mattessi spiranzia e la mattessi fidi d’un tempu.

One Comment

  1. Pingback: Testi in gallurese | Okchakko traduttore

Lascia un commento