Don Baignu, lu “Catullo” gaddhuresu di lu XVIII sècculu [di Quirina Ruiu]

gallura

Don Baignu, a lu sècculu, Gavino Pes, nascìsi in Tempiu lu 31 d’agliola di lu 1724 da una familia nòbili e ricca, una di li più dinarόsi di lu centru gaddhurésu chi, in chissu mumentu, era lu più mannu di tutta la Gaddhùra di nord-est. Come tutti li ciòani di li familii ricchi, fési li sό studi illa scόla di li padri religiόsi Scolappi (Scolopi) chi aìani abbaltu a Tempiu una scόla di studi cràssici da lu 1665 e chici apprindìsi lu latino, la filosofia, la musica e la teologia.

Divinìsi calόnicu no si sà si, pà ‘era vocazioni, o palchì era l’ usànzia di li familii nόbili avvià li cadetti a ‘ita religiosa. Fù lu primmu autόri a usà lu dialettu gaddhurèsu illi cumpusizioni puétichi chi s’incuadrani ill’ “Arcadia Gaddhurèsa”, chi trattà algumenti e modi di l’ “Arcadia Romana”. Lu tema principali di la sό puètica fù l’amόri insembi a mutti e ditti chi sò intrati a fa palti di la saittù di lu populu gaddhurèsu. Illa Gaddhùra di lu 700, era illu meddhu fiόri la cultura di li stazzi, undi lu pastόri agricultόri sapìa unì a lu trabaddhu puru lu diiltimentu e, in occasioni, di l’incugni come li bibbenni, li tunditόgghj, l’agliola, lu graminatogghju, n’appruvvittà pà aunì ghjenti da li cussogghj accultu e fistigghjà, baddhà, intunà mutti, canzoni e fà cunniscènzi e incontri d’ amόri nόi. In chistu mundu arestu- pasturali, tutti, omini e femini sapìani a mimόria li ditti e li versi di Don Baignu.

V’era un folti liàmu tra la sό puisìa maccàri istudiata e l’ànimu pupulari. La gràzia e l’almunìa di lu dialettu gaddhurèsu bè si pristà a una puètica altettantu licèri e almuniόsa, tantu chi vinìsi chjamatu pà la dilicatesa e pa la li temi trattati “lu Catullo” di Gaddhùra. Cantà l’amόri e la femina, vista come màgghjna misteriόsa, incelta, imbirriata e spissu traditόri, sippuru ammaìatu e tribbulàtu da la nostalgia di lu sό disìciu e biddhèsa. L’”odi et amo” di Catullo, divinisini in Don Baignu “ l’estremi folti” : “No si poni risistì / chisti dui estremi folti : / lu ‘idetti è la me’ molti / lu no ‘idétti è murì”. La grazia e la licirèsa di li sό versi alliviani l’animi di la ghjenti e la sό irunìa e alligrìa erani d’ inzingu pà piddhà la ‘ita cun filosofia e, agattésini ill’animu gaddhurèsu, allegru e uspignu lu tarrenu adattu.

Don Baignu allugghjèsi puru a Cagliari, undi aèsi un postu di calόnicu illa Cattedrali dapoi di la rinunzìa da palti di un ziu di babbu, Don Antonio Pes e chici continuèsi a scrì canzoni d’amόri e a suspirà li femini. Si ni turrèsi a Tempiu, no si sà pà cà muttìu, e calche ‘olta, lu clima fritu li facìa suspirà la tipòria di Cagliari:“ Tempiu méu poaréddhu / lόcu di ‘entu e di fritu / accetarìa lu ‘nvitu / di turraminni a Castéddhu”cantà illi sό versi. Pussidìa una senda enolmi, come si po’ cumpruà da lu tistamentu lacàtu; tarreni chi da Vignola s’allalgani sinu a l’attuali Costa Smeralda. Era riccu, ma aìa puru bon cόri.

La sό puètica si po’ dividì in dui tempi: la ciuintura, undi cantà l’amόri, li passiόni, li dulcèsi, li ghjlusìi di l’amanti e l’etai matura, undi lu cantu si fési più robustu e sèriu chena paldì la dilicatesa e l’almunìa. Appaltenini, a chista etai, li puisìi più séri : “ lu Tempu e lu Pintimentu”. Illa primma, canta cun nostalgia lu scurrì sfidìatu di lu tempu prichendilu di turrà: “Palchì no torri / dì / tempu paldutu / palchì no torri / dì / tempu passatu” e cussì cuntinuà a cantà in miludìosi cualtini dulci ammenti di lu tempu andatu. Lu Pintimentu è una cunfissioni di li sό culpi e piccati di ciuantù; un dummandà paldonu a Deu : “Vόddhu a Déu cunsagrà / chistu brèi tempu méu”.

Don Baignu murìsi a 71 anni, lu 24 di Santigàini 1796, a Tempiu, illa sό casa, un palazzu a tre piani in granittu, illa carrera di li Nobili, ma la sό puisìa è ancόra ogghj, illu telzu millenniu, sempri ‘ia ill’animu di lu populu gaddhurèsu chi in iddhu ha agattatu lu più valenti rappresentanti, lu chi, meddhu di tutti, n’ha saputu cunniscì lu sintìtu e cantanni li ciòi, li dulòri, li cummuzioni e l’amόri.

 

4 Comments

  1. Cumplimènti MANNI, Quirina 😀 Maraigliòsu raccòntu …in Gàddhuresu!

  2. Pingback: Raconti è testi in gadduresu | Okchakko Translator

  3. Pingback: Raconti, testi è puisia in gadduresu | Okchakko traduttori

  4. Pingback: Testi in gallurese | Okchakko traduttore

Lascia un commento